Početna
O udruženju
Članstvo
Propisi
NOVO Kurs
Linkovi
Za prijatelje
Za početnike
KontaktSajt Darovi košnice
Mr Ž. StepanovićaApiterapija moderna profesija tradicionalne medicine

Na sastanku Rukovodstva API-BEO, od 15.07.2014.godine,odlučeno je da apiterapija bude humanistička profesionalna metoda tradicionalne medicine sa zastupljenim stanovištem medicinskog,odnosno, terapijskog pluralizma.

 

OBRAZLOŽENJE:

            Na sastanku je jednoglasno prihvaćen stav o apiterapiji kao posebnoj profesiji.Dakle, profesija određena dvema bitnim karakteristikama:

 1.     Samostalnost - koja proističe iz specifičnog znanja iz života sa pčelama do života sa čovekom i

 2.     Odgovornost - obaveza - koja proističe iz potrebe da princip bilo koje dominacije ustupi pred principom službe,odnosno, profesije apiterapije.

 

            Obe ove karakteristike podržane su odgovarajućim pravilima i institucijama i kao praktičari metode apiterapije,koja je relativno skoro razvijena, trebalo bi da radimo na njenom razvoju.Kako?

 

            U Evropi,a i u našoj sredini, zagovaraju se dva osnovna pristupa: prvi je pristup medicinskog monizma.To je pristup u okviru koga se metode koje ne spadaju u okvire oficijelne medicine, svrstavaju u komplementarne,odnosno, u metode koje se shvataju kao dopunske, pa se kao takve primenjuju prema uzusima oficijelne medicine.To znači da se ne mogu primenjivati bez njenog dobrog poznavanja,pa se, između ostalog,za punopravne praktičare metoda tzv.komplementarne medicine traži i diploma medicinskog fakulteta. Tu se, stoga, i govori o jednoj,odnosno, integrativnoj medicini.

 

            U okvirima drugog pristupa,pak,sve metode koje ne spadaju u okvire oficijelne medicine, nazivaju se alternativnim.To podrazumeva da se radi o metodama čija se filozofska osnova i logika bitno razlikuju od filozofije i logike oficijelne medicine,pa im otuda ona ne može biti stalni uzorni početni obrazac. Tu je zastupljeno stanovište medicinskog, odnosno terapijskog, pluralizma,pa se naglašava važnost saradnje u okviru integrativne zdravstvene zaštite.

            Dakle,ovaj drugi pristup  medicinskog pluralizma podrazumeva razvoj,odnosno, povećanje složenosti,što predstavlja uslov da dođe do dinamike i napretka apiterapije.

           

            Prema tome, osnovna karakteristična obeležja apiterapije kao profesije su:

  1.     Prvo,objektivno-subjektivno(humanističko obeležje)apiterapije:pacijent izlazi iz pozicije podređenosti.Postoje objektivni uslovi za razvoj jednakosti apiterapeut  pacijent;

 2.     Drugo,holističko obeležje:apiterapeut prihvata pacijenta kao jedinstvenu ličnost(ne sa izolovanim organom,patološkom i dr. promenom);

 3.     Treće,obeležje lične odgovornosti:pacijent postaje ko-kreator svoga zdravlja u saradnji sa apiterapeutom(ne dominira nemoć pacijenta i svemoć tehnologije);

 

            Prema tome, Apiterapija Udruženja API-BEO je HUMANISTIČKA, PROFESIONALNA METODA TRADICIONALNE MEDICINE,gde je čovek otvoreni sistem,neantropijske usmerenosti(jeftina,neškodljiva, delotvorna) sa trendom ka ekološkoj medicini (uključivanje fizičkog i psihosocijalnog, duhovnog života).

           

            ZAKLJUČAK:Apiterapija u Udruženju API-BEO je realno zaživela u potpunom jedinstvu lekara,medicinskih tehničara i pčelara i bez obzira na osnovno obrazovanje, polaznici će sticati jedinstveno zvanje APITERAPEUT,s tim što će u odnosu na stepen-nivo edukacije, postignute rezultate i uspeh na školovanju, na osnovu Statuta, Pravilnika i Etičkog kodeksa Udruženja, u Registru apiterapeuta biti navedeno kojoj kategoriji apiterapeuta pripada i koje su njegove realne mogućnosti u okviru medicinskog pluralizma apiterapije, odnosno, doprinosu razvoju I unapredjenju apiterapije i integrativne zdravstvene zaštite, kako je Statutom API-BEO postavljen cilj i registrovano Udruženje.

            Time se i prema Zakonu o zdravstvenoj zaštitit Republike Srbije postiže osnovni cilj da se u okvirima i prema mogućnostima ove moćne metode tradicionalne medicine ostvari najveći mogući cilj očuvanja zdravlja gradjana i porodice, odnosno učešće u svim fazama zdravstvene zaštite u smislu ovog Zakona i to:

 

 1.     Sprovodjenje mera za očuvanje i unapredjenje zdravlja gradjana;

 2.     Sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja;

 3.     Blagovremeno i efikasno lečenje;

 4.     Rehabilitacija


*

* *

 

Predsednik Upravnog odbora - Mirko Stepanović                                               

Potpredsednik za međunarodnu saradnju - Karl Vogrinčič                    

Potpredsednik za kvalitet i standardizaciju proizvoda i

preparata medonosne pčele - prof.dr Mića Mladenović                         

Potpredsednik za edukaciju i promociju dr sc.med. Zorica Plavšić        

Predsednik Udruženja - Žarko Stepanović,mr vojnih nauka smer hemija,dipl.pravnik                                                                    

 U Beogradu, 16.jula 2014.godine


2014
MaQ
Free Domain Name